Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás veľmi dôležitá.

 

1. Kto zodpovedá za plnenie povinností?

Tieto podmienky vysvetľujú, akým spôsobom spracúvame osobné údaje pri plnení svojich úloh v rámci Občianskeho združenia NEMO, so sídlom: Čsl. Parašutistov 31, 831 03 Bratislava, IČO: 30854661 (ďalej len „My“ alebo „NEMO“), ktoré prevádzkuje doménu NEMO.sk. Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať e-mailom na info@nemo.sk alebo poštou na adresu nášho sídla. V tejto súvislosti si dovoľujeme uviesť, že súčasťou nášho tímu sú aj konzultanti a profesionáli, ktorí poskytujú profesionálne služby pre NEMO, pričom za týmto účelom môže dôjsť k spracúvaniu Vašich osobných údajov aj týmito osobami ako spoločnými prevádzkovateľmi; všetky a akékoľvek povinnosti v súvislosti ochranou osobných údajov plníme na základe dohody s týmito samostatne pôsobiacimi konzultantmi My – NEMO.

Vzhľadom na skutočnosť, že nám predmetná povinnosť nevyplýva z právnej úpravy, nemáme určenú žiadnu zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov, pričom všetky a akékoľvek povinnosti a záväzky si v tejto sfére plníme sami s najvyššou odbornou starostlivosťou, na ktorú sa môžete spoľahnúť.

2. Čím sa riadime pri spracúvaní osobných údajov?

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby,[1] tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú ako aj ďalšími predpismi.

3. Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

  • plniť úlohy zo stanov;
  • plniť rôzne zákonné a zmluvné povinnosti;
  • chrániť oprávnené záujmy nás a iných osôb.

 

4. Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

 

Účel

Právny základ

Súvisiace predpisy

Poskytovanie služieb klientom.

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR, plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov môže ísť o dodatočné podmienky podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR).

Občiansky, Obchodný zákonník a iné súvisiace predpisy.

Poskytovanie iných služieb klientom.

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR, plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Zákon o registri partnerov verejného sektora, Zákon o e-Governmente, Občiansky a Obchodný zákonník, Zákon o nájme nebytových priestorov.

Uzatváranie a plnenie zmlúv vrátane spracúvania a vytvárania objednávok, zmlúv, faktúr, dodacích listov, styk s bankou atď..

Plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Obchodný zákonník, Občiansky zákonník.

Vedenie účtovníctva, vrátane pokladne, stavu majetku a záväzkov atď.

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR.

Zákon o účtovníctve, Zákon o dani z príjmov, Zákon o dani z pridanej hodnoty.

Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi.

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR, oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR, verejný záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR, obhajovanie právnych nárokov podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR.

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti, GDPR.

Zasielanie newslettrov, právnych notifikácií, výsledkov monitoringu právnych predpisov a pod. klientom prevádzkovateľa, resp. osobám oprávneným konať v mene klientov prevádzkovateľa.

Oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je informovať klientov o novinkách, resp. zmenách v právnej oblasti, ktoré môžu mať dopad na práva a povinnosti klienta. S poukazom na zásadu proporcionality, je prevádzkovateľ toho názoru, že oprávnený záujem prevádzkovateľa informovať klientov o týchto skutočnostiach, prevažuje nad záujmom ochrany súkromia dotknutej osoby.

Zákon o elektronických komunikáciách, Zákon o reklame, Zákon o ochrane spotrebiteľa, Občiansky zákonník.

Zasielanie newslettrov, právnych notifikácií, výsledkov monitoringu právnych predpisov a pod. dotknutým osobám, ktoré nie sú klienti prevádzkovateľa.

Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Zákon o elektronických komunikáciách, Zákon o reklame, Zákon o ochrane spotrebiteľa, Občiansky zákonník.

Vybavenie iného dopytu alebo otázky zaslanej prostredníctvom kontaktného formuláru na webovej stránke www.veer.expert, ktorá sa netýka záujmu dotknutej osoby o prácu, vedenia databázy takýchto otázok alebo dopytov a kontaktovania dotknutej osoby.

Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Občiansky zákonník, Obchodný zákonník.

Vedenie prijatej a odoslanej pošty, vedenie registratúry a zoznamov, štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme a účely historického a vedeckého výskumu.

Čl. 89 GDPR.

Zákon o archívoch a registratúrach.

 

5. Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov služieb, zastupujúcim alebo spolupracujúcim konzultantom, NEMO, ktoré poskytuje prevádzkovateľovi administratívne a účtovné služby, našim účtovným poradcom, naším profesionálnym poradcom (napr. audítorom), poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej kancelárie, vrátane zamestnancov týchto osôb.

Aj keď máme z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci[1][2], sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania priania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

6. Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame. Využívame bezpečné cloudové služby overeného poskytovateľa so servermi umiestnenými v jurisdikcii EÚ.

7. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú.

8. Ako o Vás získavame osobné údaje?

Ak ste náš spolupracovník, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť kvalitné poradenstvo alebo vo výnimočných prípadoch aj odmietnutie poskytnúť poradenstvo. Osobné údaje o našich spolupracovníkov môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

Ak nie ste náš spolupracovník, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov ako napr. vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, získavaním dôkazov v prospech klienta a pod. V takom prípade o Vás môžeme osobné údaje získavať bez informovania a aj proti Vašej vôli na základe nášho zákonného oprávnenia.

9. Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu ako aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

Ako spolupracovník máte právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom ako aj ich opravu. Ak spracúvame osobné údaje pri plnení úloh nemáte ako spolupracovník ani ako iná fyzická osoba právo namietať proti takému spracúvaniu podľa článku 22 GDPR. Ak sa osobné údaje týkajú spolupracovníka (bez ohľadu na to, či je spolupracovník právnická alebo fyzická osoba), právo na prístup údajov ani právo na prenosnosť iné osoby nemajú z dôvodu našej zákonnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť a poukazom na čl. 15 ods. 4 GDPR, 20 ods. 4 GDPR Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.

10. Spracúvanie súborov cookies

Aby sme čo najviac zlepšili plnenie našich úloh a funkcionalitu našej webovej stránky, využívame súbory cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré sú ukladané vo Vašom zariadení a ktoré obsahujú informácie o aktivitách užívateľov webovej stránky, pričom tieto informácie sú následne sprístupnené pri ďalšej návšteve užívateľa. Cookies je možné rozoznávať podľa viacerých kritérií, pričom v ďalšom texte Vám vysvetlíme, aké typy cookies používame a čo je ich účelom.

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies), umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Radi by sme tiež využívali dobrovoľné cookies (non-esential), ktoré nám pomôžu zlepšiť fungovanie našej webovej stránky, pričom pre ich povolenie je potrebné odkliknúť Váš súhlas. Ide o tieto cookies:

NEVYHNUTNÉ COOKIES (ESSENTIAL COOKIES)

  • Základné cookies: nevyhnutné cookies umožňujú základnú funkcionalitu webovej stránky, ako je jej bezpečnosť, správa siete a prístupnosť.
  • Funkčné cookies: tieto cookies môžu zvýšiť rýchlosť, s akou môžeme spracovať Vašu žiadosť, pretože nám umožňujú zapamätať si preferencie stránok, ktoré ste vybrali.

DOBROVOĽNÉ COOKIES (NON-ESSENTIAL COOKIES)

  • Analytické cookies: tieto súbory cookies nám umožňujú prostredníctvom služieb Google Analytics vylepšiť funkčnosť stránok sledovaním Vášho používania našej webovej stránky.
  • Cookies sociálnych médií: súbory cookies sociálnych médií ponúkajú možnosť pripojenia sa k Vašim sociálnym sieťam a zdieľania obsahu z našej webovej stránky prostredníctvom sociálnych médií (Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn).
  • Reklamné cookies: reklamné cookies zhromažďujú informácie, ktoré pomáhajú lepšie prispôsobiť reklamu Vašim záujmom, a to v rámci našich webových stránok, ako aj mimo nich.

Naša webová stránka používa vlastné súbory cookies, ako aj súbory cookies tretích strán. Vlastné súbory cookies používame na účely dočasného zapamätania si údajov pri vypĺňaní formuláru na stránke www.nemo.sk. Na našej webovej stránke využívame aj služby tretích strán ako napr. nástroje na meranie návštevnosti cez systémy Google Analytics alebo tlačítka na zdieľanie či lajkovanie obsahu na sociálnych sietiach, ako napr. na LinkedIn, Facebook, Twitter. Naša webová stránka pre využitie týchto služieb načítava kódy tretích strán, ktoré pre plnú funkčnosť môžu vyžadovať prijatie cookies od týchto stránok tretích strán. Za tieto cookies sú plne zodpovedné tieto tretie strany, a preto v prípade záujmu o bližšie informácie o cookies týchto tretích strán je potrebné si prečítať ich zásady súkromia alebo pravidlá používania služieb.

Používame dočasné a trvalé cookies, dočasné sa uchovávajú vo Vašom zariadení kým nezavriete stránku. Naopak trvalé cookies zostávajú vo Vašom zariadení do uplynutia svojej platnosti (napr. pár týždňov, mesiacov) alebo dokým ich ručne nevymažete.

Ukladaniu cookies do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača, avšak v takom prípade nemusí webová stránka, či iné služby tretích strán fungovať. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

11. Zmeny podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.


[1] Viď čl. 12 až 22 GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

[2] Ktoré v zmysle čl. 4 ods. 9 GDPR nie sú považované za príjemcov.