INFORMÁCIE OHĽADOM DAROVANIA SVOJICH 2% Z DANÍ/

Súčasná legislatíva v Slovenskej republike umožňuje osobám, ktoré odvádzajú daň z príjmu, aby každoročne mohli venovať 2% z ich zaplatených daní nimi vybranej organizácií tretieho sektora. Aj prostredníctvom našej web stránky by sme si Vás všetkých dovolili požiadať o venovanie Vašich 2% na projekty Občianskeho združenia NEMO. Chceme Vás ubezpečiť, že všetky takto získané peniaze pôjdu výhradne na účely uvedené v našich stanovách.

Zamestnanec

Zamestnanec musí požiada do 15. februára zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Následne zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie a vydá zamestnancovi potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. Zamestnanec potom vyplní tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane“ a spolu s potvrdení od zamestnávateľa obe tlačivá zašle na Daňový úrad v mieste svojho bydliska do 30. apríla.

Právnická osoba a samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO)

Právnické osoby a SZČO uvádzajú prijímateľov 2% z ich zaplatených daní v príslušnom daňovom priznaní v časti „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby“ alebo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. V úvode je nutné uviesť sumu 2% zo zaplatenej dane a počet prijímateľov.

Na stiahnutie

Údaje o príjmateľovi

IČO: 30 854 661
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: Občianske združenie NEMO
Ulica: Čsl. parašutistov
Číslo: 31
PSČ: 831 03
Obec: Bratislava

Viac informácii k problematike 2% nájdete na web stránke: www.rozhodni.sk